Сторінки історії математики
 
Бевз Валентина Григорівна

Історія математики

         У посібнику розглядаються методологічні та історичні питання математики. Висвітлюються: сутність математики як науки, особливості її структури, взаємозв'язки з іншими науками та дійсним світом. Детально розглядається історія розвитку окремих галузей математики: арифметики, алгебри, геометрії, математичного аналізу.
          Книга розрахована на вчителів та викладачів математики, студентів фізико-математичних факультетів вищих навчальних закладів, а також на тих, хто цікавиться історією математики.
 
    Передмова
Розділ І. Сутність математики
          1.1. Що таке математика?
          1.2. Сучасна математика і її архітектура
          1.3. Математика в системі інших наук
Розділ II. Історія арифметики

          2.1.  Виникнення та розвиток числових уявлень, лічби і поняття числа

          2.2. Коротка історія нумерацій і систем числення
          2.3. Виникнення та основні етапи розвитку дробів
          2.4. Розширення поняття числа
          2.5. Коротка історія розвитку теорії чисел
Розділ III. Історія алгебри
          3.1. Зародження алгебраїчних методів у стародавніх цивілізаціях
          3.2. Алгебраїчні знання народів Китаю та Індії
          3.3. Виділення алгебри в самостійний предмет як вчення про рівняння
          3.4. Італійські алгебраїсти епохи Відродження
          3.5. Створення символічної алгебри. Подальший розвиток вчення про рівняння
          3.6. Алгебраїчні відкриття XVIII - XIX століття. Теорія рівнянь Н. Абеля і Е. Галуа
          3.7. Сучасна алгебра — наука про алгебраїчні структури
Розділ IV. Історія геометрії
          4.1. Зародження геометрії. Три визначні задачі давнини
          4.2. Геометрія Александрійської епохи
          4.3. Аналітична геометрія та її розвиток у XVII - XVIII століттях

          4.4. Основні етапи розвитку диференціальної, нарисної та проективної геометрії

          4.5. Історія неевклідової геометрії
Розділ V. Історія математичного аналізу
          5.1. Історія розвитку поняття функції
          5.2. Зародження інтегрального та диференціального числення
          5.3. Створення аналізу нескінченно малих
          5.4. Вдосконалення диференціального та інтегрального числення у XVIII і XIX ст
          5.5. Історія розвитку диференціальних рівнянь
Розділ VI. Історія окремих розділів математики
          6.1. Історія розвитку комбінаторики
          6.2. Виникнення та розвиток теорії ймовірностей
          6.3. Три джерела векторного числення
          6.4. Основні етапи розвитку топології
          6.5. Історія розвитку теорії фракталів
Рекомендована та використана література
 
Бевз В. Г. Історія математики. — X.: Вид. гр. «Основа», 2006. — 176 с. — (Серія «Бібліотека журналу "Математика в школах України"»; Вип. 2 (38)).