На допомогу вчителю (самоосвіта)
Тадеєв Василь Олександрович
Шкільний лумачний словник-довідник з математики
     У посібнику подані означення основних понять, сформульовані найважливіші факти (аксіоми, теореми, ознаки, формули тощо) шкільної математики, а також наведені історичні довідки стосовно зародження та становлення математичних ідей, символіки і термінології.
     Для учнів та учителів загальноосвітніх шкіп, студентів і викладачів педагогічних навчальних закладів, усіх, хто цікавиться змістом та історією математики.
 

Переглянути вміст словника повністю

Передмова  
А
Б Бісектриса кута. Бісектриса трикутника.
В
Г
Д
З
Знаки математичні. Зрізана піраміда. Зрізаний конус.
К
Квадрат. Квадратний тричлен. Кола концентричні. Коло. Коло, вписане у многокутник. Коло, описане навколо многокутника. Комбінаторика. Конус Координати. Корінь з числа. Косинус кута. Котангенс кута. Критичні точки функції. Круг. Круговий сегмент. Круговий сектор. Кульовий сегмент. Кульовий сектор. Кульовий шар. Куля. Кут. Кут гострий. Кут між мимобіжними прямими. Кут між ненульовими векторами. Кут між площинами. Кут між прямими. Кут між прямою і площиною. Кут плоский. Кут повороту. Кут прямий. Кут розгорнутий. Кут трикутника. Кут трикутника зовнішній. Кут тупий. Кут центральний. Кут, вписаний в коло. Кути вертикальні. Кути при основі і вершині трикутника. Кути суміжні. Кути, утворені при перетині двох прямих січною.
Л
Ламана (ламана лінія). Лінійний кут двогранного кута. Логарифм числа.
М
Математика. Медіана трикутника. Метод інтервалів. Многогранник. Многогранний кут. Многогранники, вписані і описані. Многокутник. Многокутник опуклий. Многокутник плоский. Многокутник правильний. Многочлен. Модуль вектора. Модуль дійсного числа.
Н
Найбільший спільний дільник. Найменше спільне кратне. Невизначсний інтеграл. Нерівність. Нерівність між середнім арифметичним і середнім геометричним. Нерівність трикутника. Нерівності квадратичні. Нерівності лінійні. Нерівності раціональні.
О
Об’єм. Область визначення і область значень функції. Одночлен. Ознака. Ознаки подібності трикутників. Ознаки рівності трикутників. Орти. Осьова симетрія.
П
Паралелепіпед. Паралелограм. Паралельне перенесення. Паралельне проектування. Первісна функція. Перетворення. Переміщення. Перетворення подібності. Периметр. Перпендикуляр. Перпендикуляр і похила. Півплощина. Півпрямі співнапрямлені і протилежно напрямлені. Півпряма. Піраміда. Планіметрія. Площа. Площа поверхні тіла. Площина. Площини паралельні. Площини перпендикулярні. Поворот навколо точки. Похила. Похідна. Призма. Принцип Кавальєрі. Приріст аргументу і приріст функції. Промінь. Пропорція. Проценти. Прямі мимобіжні. Прямі паралельні. Пряма. Пряма, паралельна площині. Пряма, перпендикулярна до площини. Прямокутник.
Р
Радіан. Радіус кола. Рівність. Рівність трикутників. Рівновеликі і рівноскладені фігури. Рівняння. Рівняння (нерівності) показникові і логарифмічні. Рівняння (нерівності) тригонометричні. Рівняння ірраціональне. Рівняння п-го степеня. Рівняння біквадратне. Рівняння з параметрами. Рівняння квадратне. Рівняння лінійне. Рівняння раціональне. Рівняння трансцендентне. Рівняння фігури. Ромб. Рух.
С
Серединний перпендикуляр. Середня лінія трапеції. Середня лінія трикутника. Симетрія відносно площини. Симетрія відносно прямої. Симетрія чідносно точки. Синус кута. Система координат. Система рівнянь. Система числення (нумерації). Системи і сукупності нерівностей. Скаляр. Скалярний добуток векторів. Співнапрямленість (протилежна напрямленість) векторів. Степінь числа. Сфера.
Т
Тангенс кута. Теорема. Теорема Віета. Теорема косинусів. Теорема, обернена до даної. Теорема Піфагора. Теорема про три перпендикуляри. Теорема синусів. Теорема Фалеса. Тотожність. Тотожне перетворення виразу. Точка. Точка внутрішня. Точка гранична. Точка дотику двох кіл. Точки екстремуму функції. Трапеція. Тригонометрія. Тригранні кути. Трикутник. Трикутник єгипетський. Трикутник гострокутний. Трикутник прямокутний. Трикутник рівнобедрений. Трикутник рівносторонній. Трикутник тупокутний.
Ф
Фігури геометричні. Фігури подібні. Фігури рівні. Формула. Формула Герона. Функції графік. Функції елементарні. Функції зростаючі, спадаючі (спадні), монотонні. Функції ірраціональні. Функції обернені тригонометричні. Функції тригонометричні. Функція. Функція диференційовна. Функція дробово-лінійна. Функція квадратична. Функція лінійна. Функція логарифмічна. Функція неперервна. Функція обернена. Функція оберненої пропорційної залежності. Функція парна, непарна. Функція періодична. Функція показникова. Функція раціональна. Функція складена. Функція степенева.
Х
Хорда кола (сфери).
Ц
Центральна симетрія. Циліндр.
Ч
Числа ірраціональні. Числа взаємно обернені. Числа взаємно прості Числа дійсні. Числа натуральні. Числа парні і непарні. Числа прості і складені. Числа раціональні. Числа цілі. Число. Число е. Число п. Числова вісь. Числова послідовність.
 
  Список основної використаної літератури та рекомендованої літератури  
 
Алфавітний покажчик
                         
 
Тадеєв В.О. Шкільний тлумачний словник-довідник з математики. — Тернопіль: “Навчальна книга — Богдан”, 1999. — 160с.