На допомогу вчителю (самоосвіта)
 
   
Перейти до перегляду вмісту словника
Сгибнев А. И. Исследовательские задачи для начинающих. 2-е изд., испр. и доп. — М.: МЦНМО, 2015. — 136 с.
        Исследовательские задачи в школах почти не используются. А между тем они очень полезны, и их можно решать с обычными школьниками, тем более что новые образовательные стандарты предполагают формирование культуры учебно-исследовательской и проектной деятельности. В книге будет показано, как это делать. Она адресована учителю и руководителю кружка, который хочет заниматься исследовательскими задачами с учениками.
 
   
Перейти до перегляду вмісту словника
Учим математике (материалы открытой школы-семинара учителей математики) / Под редакцией А.Д.Блинкова, И.Б.Писаренко, И.В.Ященко. — М.: МЦНМО. 2006. — 120 с.
      В предлагаемом сборнике представлены избранные материалы открытой школы-семинара для преподавателей математики г. Зеленограда и г. Москвы, проходившей с 29 апреля по 9 мая 2006 г. Сборник содержит расширенные тексты докладов участников семинара по проблемам школьного преподавания, внеурочной и олим-пиадной деятельности. Брошюра адресована учителям математики, методистам и всем тем, кто интересуется проблемами математического образования школьников.
 
   
Перейти до перегляду вмісту словника

Учим математике-2 (материалы второй открытой школы-семинара учителей математики). — М.: МЦНМО. 2009. — 176 с.

      В предлагаемом сборнике представлены избранные материалы второй открытой школы-семинара для преподавателей математики и информатики г. Москвы, проходившей с 1 по 9 мая 2008 г. Сборник содержит расширенные тексты докладов участников семинара по проблемам школьного преподавания, учебно-исследовательской и проектной деятельности школьников. Брошюра адресована учителям математики, методистам и всем тем, кто интересуется проблемами математического образования школьников.
 
   
Перейти до перегляду вмісту словника
      В предлагаемом сборнике представлены избранные материалы открытой школы-семинара для преподавателей г. Зеленограда и г. Москвы, проходившей с 30 апреля по 7 мая 2012 года. Сборник содержит расширенные тексты докладов участников семинара по проблемам школьного преподавания, внеурочной и олимпиадной деятельности. Брошюра адресована учителям математики, методистам и всем тем, кто интересуется проблемами математического образования школьников.
 
   
Перейти до перегляду вмісту словника
А.М.Капіносов. Тематичне поетапне рівневе вивчення математики в основній школі.
      У посібнику викладено теоретичні і практичні основи технології вивчення математики за класичним дидактичним методом - саме він покладений в основу рівневої дванадцятибальної системи оцінювання навчальних досягнень учнів.
      Стислиіі виклад теорії, технології проілюстрованиіі різноманітними дидактичними матеріалами.

      Адресується вчителям математики загальноосвітніх шкіл, методистам, студентам фізико-математичних факультетів педагогічних університетів.

 
   
Перейти до перегляду вмісту словника
      У посібнику подані означення основних понять, сформульовані найважливіші факти (аксіоми, теореми, ознаки, формули тощо) шкільної математики, а також наведені історичні довідки стосовно зародження та становлення математичних ідей, символіки і термінології.
      Для учнів та учителів загальноосвітніх шкіп, студентів і викладачів педагогічних навчальних закладів, усіх, хто цікавиться змістом та історією математики.
 
   
Перейти до перегляду вмісту словника
      У книжці подаються побудови переважної більшості зображень круглих тіл, що зустрічаються в практиці викладання геометрії в середній школі, і короткий опис їх виконанвя.

      Книжка розрахована на вчителів математики середньої школи.

 
   
Перейти до перегляду вмісту словника
      У посібнику аналізуються та досліджуються інноваційні методи навчання математики, які відображають найбільш складні й не повністю визначені навчальними програмами проблеми, що виникають при організації навчального процесу.
      Наведені в посібнику методи навчання можуть застосовуватися вчителями у спеціалізованих математичних класах, на заняттях математичних факультативів, математичних гуртків, при формуванні індивідуальних завдань для учнів у вигляді наукового дослідження, при формуванні завдань для учнівських (індивідуальних чи колективних) проектів, при підготовці й проведенні математичних олімпіад різного рівня, індивідуальної роботи з обдарованими учнями. Частково наведені методи можуть використовуватися вчителями на заняттях з математики у звичайних загальноосвітніх школах при формуванні творчості в процесі розв’язування рівнянь і нерівностей, застосуванні геометричного підходу до розв’язування рівнянь і нерівностей з параметрами, побудові графіків функцій методом перетворення графіків, використанні інформаційних технологій.
   
Перейти до перегляду вмісту словника
О.В.Авраменко, Л.І.Лутченко, В.В.Ретунська, Р.Я.Ріжняк, С.О.Шлянчак Інноваційні та сучасні педагогічні технології навчання математики: Посібник для спецкурсу. – Кіровоград: КДПУ, 2009. – 200 с.
      Робота спрямована на формування досвіду творчої діяльності учителів математики (студентів заочного відділення фізико-математичного факультету), на збагачення їх знань з теорії організації групової навчальної діяльності молодших школярів, самостійної роботи учнів основної школи й умінь застосовувати її в практиці навчання математики.
      Методичні особливості викладання теорії ймовірностей у закладах профільного типу, його прикладна спрямованість представлені у посібнику як пошук шляхів вирішення проблеми розвитку в школярів імовірнісно-статистичного мислення.
   
Перейти до перегляду вмісту словника
      У посібник увійшли матеріали переможців та лауреатів третього обласного методичного огляду-конкурсу «Сучасний урок: ІКТ-супровід».
      Для науково-педагогічних, педагогічних, методичних працівників.
 
   
Перейти до перегляду вмісту словника А. О. Гін Прийоми педагогічної техніки. — Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2007. — 176 с.
      Я, безумовно, не претендую на новаторство усіх викладених у книзі прийомів. Багато з них відомі. В певному розумінні ці прийоми — сумісна творчість учителів. Учителів різного віку і різної спеціалізації, які розмовляють різними мовами, але поєднані любов’ю до своєї справи та рівнем професійності. Я лише намагався сформулювати ці прийоми, знайти їх взаємозв’язок, включити у взаємопідсилюючу систему. Маю надію, що книга буде корисна для професійного зростання і життєвого успіху.
 
 
   
Перейти до перегляду вмісту словника

Юрченко Е. В. Живая методика математики. — М.: МЦНМО, 2013. — 144 с.

      Книга предназначена прежде всего учителям математики и студентам математических факультетов педагогических вузов. Кроме того, в значительной своей части она будет полезна любому практическому педагогу, а также тем родителям, которые самостоятельно и серьезно занимаются обучением своих детей.
 
 
   
Перейти до перегляду вмісту словника

Чепіга Ю. В.  Словник шкільної термінології. Математика.  — Харків: Торсінг плюс,  2010.  — 384 с.

      Пропоноване видання орієнтоване на учнів та вчителів. У словнику зібрані найпоширеніші терміни, вживані в галузі математики й передбачені для вивчення шкільною програмою.
      Перша частина словника містить російські відповідники українських термінів і тлумачення математичних понять. Друга частина видання становить собою перекладний словник з російської мови українською.

      Сподіваємося, що видання стане незамінним помічником у процесі вивчення шкільного курсу математики, а також буде корисним для всіх, хто цікавиться математикою.

   
Перейти до перегляду посібника
      Видання присвячене компетентнісному підходу до навчання математики, який спрямований на формування та розвиток життєво важливих умінь і навичок особистості
      Для вчителів математики, студентів педагогічних закладів освіти.
 
   
Перейти до перегляду посібника
      Посібник, розрахований на роботу з дітьми різних вікових категорій, знайомить із новітніми підходами до організації навчання — інтерактивними технологіями, які допоможуть учителю зробити процес навчання цікавим, різноманітним, ефективним, демократичним. Він може стати в пригоді кожному викладачеві — досвідченому або молодому спеціалісту, математику або гуманітарію.
      Для вчителів загальноосвітніх середніх шкіл, методистів, а також студентів і викладачів вищих педагогічних навчальних закладів.
 
   
Перейти до перегляду посібника
Крайзман М. Л. Розв'язування геометричних задач методом координат : Посібник для самоосвіти вчителів. — К.: Рад. школа, 1983. —127 с, іл.
      У посібнику наведено понад 200, переважно конкурсних планіметричних та стереометричних задач з докладними розв'язуваннями. Значна увага приділяється традиційним геометричним задачам, які раціональніше розв'язувати координатним методом.
      Призначається для вчителів математики загальноосвітньої школи.
 
 
     
Перейти до перегляду посібника
Готман Э. Г., Скопец З. А. Решение геометрических задач аналитическим методом: Пособие для учащихся 9 и 10 кл. — М.: Просвещение, 1979. — 128 с.
      В сборник включены геометрические задачи, решение которых основано на применении аналитических методов. Предлагаемые авторами задачи имеют целью показать учащимся единство геометрии,  алгебры и математического анализа.
      Сборник снабжен подробными указаниями и комментариями.